Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod na http://getsnuggs.com

 1. Definice

1.1 Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.1.1 “Košík” - funkcionalita Obchodu zobrazující Zboží vybrané Kupujícím, která umožní toto Zboží objednat;

1.1.2 “Kupující” - spotřebitel (nepodnikatel - fyzická osoba), který hodlá objednat Zboží z Obchodu a uzavřít o něm s Prodávajícím Smlouvu;

1.1.3 “Občanský zákoník” - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.1.4 “Obchod” - internetový obchod dostupný na internetové adrese http://getsnuggs.com, který zobrazuje Zboží nabízené Prodávajícím k prodeji Kupujícímu;

1.1.5 “Podmínky” - tyto obchodní podmínky Prodávajícího, kterými si řídí užívání Obchodu a prodej Zboží;

1.1.6 “Prodávající” - snuggswear s.r.o., IČ: 08238740, se sídlem: Běhounská 5/18, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315344;

1.1.7 “Reklamace” - uplatnění nároku z vad Zboží Kupujícím dle čl. 6.4 Podmínek

1.1.8 “Smlouva” - kupní smlouva ve smyslu § 2079 a násl. Občanského zákoníku, která bude uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě objednání Zboží;

1.1.9 “Spotřebitelský zákon” - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění; a

1.1.10 “Zboží” - zboží (movité věci) zobrazené prostřednictvím Obchodu, které Prodávající nabízí k prodeji (uzavření Smlouvy).

 1. Úvodní ustanovení a informace pro spotřebitele

2.1 Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.2 Podmínky se nevztahují na případy, kdy Kupující, který má v úmyslu nakoupit Zboží prostřednictvím Obchodu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3 Kupující a Prodávající spolu mohou uzavřít dohodu, jejíž obsah se může lišit od Podmínek nebo Smlouvy.

2.4 Podmínky mohou být předmětem změn ze strany Prodávajícího. Případné změny Podmínek nebudou mít vliv na právní poměry mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé za platnosti předchozího znění Podmínek.

2.5 Prodávající je plátcem DPH a ceny Zboží tak obsahují informaci o výši DPH. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Obchodě.

2.6 Náklady na dodání Zboží se liší podle metody dopravy a způsobu úhrady zvolených Kupujícím postupem dle čl. 3.1 Podmínek. Součástí dohodnuté ceny za Zboží vč. nákladů na jeho dodání nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Kupující vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti s úhradou dohodnuté ceny za Zboží, kdy tyto náklady hradí výhradně Kupující.

 1. Uzavření Smlouvy

3.1 Prostřednictvím tlačítka “CHCI JE VYZKOUŠET” bude Kupujícím zvolené Zboží přidáno do Košíku. Následně může Kupující zobrazit Košík a kliknout tlačítko “BUY THIS”, čímž se Kupujícímu zobrazí formulář ohledně údajů potřebných k uzavření Smlouvy, doručení Zboží a realizace (vč. způsobu) platby za Zboží. Správné vyplnění údajů za účelem doručení a platby Zboží Kupující potvrdí kliknutím na tlačítko “PAY”. Kupující je povinen ve formuláři uvádět správné a úplné údaje. Kliknutím na tlačítko “Další” se zobrazí výběr způsobu doručení Zboží včetně ceny dodání Zboží a způsob úhrady kupní ceny Zboží. K závaznému objednání Zboží Kupujícím dojde momentem kliknutí na tlačítko “PAY”, respektive momentem přijetí dané informace počítačovým systémem Obchodu.

3.2 Údaje uvedené v kontaktním formuláři Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3 Smlouva je uzavřena na Zboží vložené Kupujícím do Košíku v množství objednaném postupem uvedený v čl. 3.1 Podmínek.

3.4 Po uzavření Smlouvy zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v kontaktním formuláři potvrzení o uzavření Smlouvy.

3.5 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Zboží (jeho množství, ceně, předpokládaných nákladech na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení uzavření Smlouvy (např. prostřednictvím telefonu nebo e-mailu).

3.6 Kupující při uzavírání Smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na úhradu kupní ceny Zboží) bude nést sám Kupující.

3.9 Zobrazení Zboží v Obchodě má pouze informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít ohledně tohoto zboží Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se tak pro účely Podmínek nepoužije.

3.10 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu kdykoli do okamžiku odeslání Zboží Kupujícímu. Za takové odstoupení se považuje i oznámení Kupujícímu, že jím objednané Zboží Prodávající nemůže dodat.

3.11 Uzavřením Smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 1. Platební podmínky a dodání Zboží

4.1 Cenu Zboží uhradí Kupující způsobem zvoleným dle čl. 3.1 Podmínek.

4.2 Uzavřením smlouvy dle čl. 3.1 Podmínek je Kupující povinen uhradit cenu Zboží a uhradit Prodávajícímu také náklady spojené se zabalením a dodáním Zboží zvolené Kupujícím, a to ve výši zobrazené před uzavřením Smlouvy postupem popsaným v čl. 3.1 Podmínek. Přesný způsob zabalení Zboží určuje Prodávající, kdy aplikace ustanovení § 2097 Občanského zákoníku se tak vylučuje. Způsob dodání Zboží volí Kupující postupem uvedeným v čl. 3.1 Podmínek.

4.3 Prodávající je oprávněn poskytnout Kupujícímu slevu na cenu Zboží. Případné slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat.

4.4 Zboží bude dodáno v přiměřené lhůtě. Dodací lhůty Zboží uvedené v rozhraní Obchodu jsou pouze orientační.

4.5 Faktura za Zboží bude Prodávajícím zaslána Kupujícímu v elektronické podobě na jeho e-mail uvedený v rámci postupu popsaném v čl. 3.1 Podmínek. Faktura bude obsahovat povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, a Kupující ji obdrží formou odkazu ke stažení či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.

4.6 Pokud Prodávající společně se Zbožím poskytne Kupujícímu dárek, je příslušná darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Smlouvy jinak než jejím splněním Kupujícím, pozbývá předmětná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.7 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Kupujícího momentem převzetí Zboží Kupujícím.

4.8 Prodávající si vyhrazuje své vlastnické právo ke Zboží až do momentu jeho úplného zaplacení Kupujícím.

 1. Užívání Obchodu

5.1 Prodávající má právo Obchod a jeho rozhraní libovolně upravovat a měnit. Prodávající má dále právo omezit, odstranit nebo přerušit jakoukoli funkcionalitu Obchodu na nezbytně dlouhou dobu z důvodů údržby, technických úprav nebo jiného důvodu.

5.2 Při užívání Obchodu je Kupující povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. V případě jejich porušení je Kupující povinen nahradit případnou újmu v plném rozsahu.

5.3 V případě, že ceny Zboží v Obchodu budou vlivem technické chyby v očividném nepoměru k obvyklé ceně za obdobné Zboží na trhu, nemá Prodávající povinnost dodat dané Zboží za kupní cenu zobrazenou v Obchodě. V takovém případě kontaktuje Prodávající Kupujícího a sdělí mu skutečnou cenu daného Zboží a Kupující se bude moci rozhodnout, zda Zboží za skutečnou cenu přijme. V opačném případě bude Smlouva od počátku zrušena.

5.4 Fotografie Zboží v rámci rozhraní Obchodu mohou být ilustrativní nebo zkreslené v důsledku použitého technického vybavení. V případě jakýchkoli nejasnosti ohledně Zboží a jeho podoby je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího.

 1. Reklamační řád

6.1 Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy - zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku. Práva Kupujícího z vadného plnění se dále řídí i Spotřebitelským zákonem.

6.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží nebude mít při převzetí vady.

6.3 Zboží je považováno za dodané bez vad, pokud:

6.3.1 má vlastnosti ujednané mezi Prodávajícím a Kupujícím a pokud taková dohoda nebyla uzavřena, má Zboží vlastnosti popsané Prodávajícím v rámci prezentace Zboží v Obchodě nebo očekávané s ohledem na povahu a druh Zboží;

6.3.2 hodí se k obvyklému účelu s ohledem na povahu a druh Zboží;

6.3.3 je v odpovídajícím množství a míře;

6.3.4 je v odpovídající jakosti a provedení; a

6.3.5 vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.

6.4 V případě, že Zboží bude vykazovat při převzetí Kupujícím vady, má Kupující níže uvedená práva:

6.4.1 Kupující má právo žádat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze části Zboží, je Kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této části; pokud to není možné, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy.

6.4.2 V případě výskytu odstranitelné vady Zboží, kdy Kupující nemůže toto Zboží řádně úžívat pro opakovaný výskyt vady po opravě Zboží nebo pro větší počet vad, má Kupující rovněž právo na dodání nového Zboží nebo výměnu vadné části Zboží. V tomto případě se může Kupující také rozhodnout využít své právo k odstoupení od Smlouvy.

6.4.3 Pokud Kupující nevyužije svého práva dle čl. 6.4.1 nebo čl. 6.4.2 Podmínek, je oprávněn požadovat od Prodávajícího přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Právo na přiměřenou slevu Zboží má Kupující i v případě, že mu Prodávající není schopen dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, případně Prodávající nebude schopen vyřídit předmětný nárok Kupujícího v přiměřené době nebo ho bude možné vyřídit pouze za cenu značných obtíží pro Kupujícího.

6.5 Ustanovení čl. 6.2 až 6.4 Podmínek se nepoužijí u:

6.5.1 Zboží prodávaného za sníženou cenu pro výskyt vady; 6.5.2 vady způsobené Kupujícím nebo vady, o které Kupující věděl před uzavřením Smlouvy; 6.5.3 opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním; 6.5.4 použitého Zboží, kdy vady Zboží odpovídají míře jeho používání nebo opotřebení existujícího již při převzetí Zboží Kupujícím; a 6.5.5 Zboží u něhož to vyplývá z jeho povahy.

6.6 Výskyt vady Zboží v průběhu prvních šesti měsíců od jeho převzetí představuje vyvratitelnou domněnku, že Zboží bylo vadné již při převzetí. U spotřebního zboží má Kupující právo uplatnit právo z vady dle čl. 6.2 až 6.4 Podmínek v případě, že se vada vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží.

6.7 Prodávající na Zboží neposkytuje záruku.

6.8 Práva z vadného plnění dle Podmínek Kupující uplatňuje u Prodávajícího na adrese jeho sídla.

6.9 Reklamace Zboží bude Prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění za předpokladu, že Prodávající obdržel veškeré podklady potřebné k jejímu vyřízení, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Nedodržení uvedené lhůty představuje podstatné porušení Smlouvy.

6.10 Po vyřízení Reklamace bude Kupující Prodávajícím informován a vyzván k převzetí Zboží.

6.11 V případě neodborné manipulaci se Zbožím v rozporu s dokumentací (návodem) Kupující ztrácí veškeré nároky z vad (zejména nároky dle čl. 6.2 až 6.4 Podmínek).

 1. Odstoupení od Smlouvy

7.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má Kupující právo od Smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v čl. 7.2 Podmínek), a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě dodání většího množství Zboží nebo několika různých položek v rámci jedné objednávky Kupujícího, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Lhůta v předchozí větě je dodržena, pokud je odstoupení od Smlouvy odesláno do konce uvedené lhůty.

7.2 V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy v případě dodání:

7.2.1 Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

7.2.2 Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

7.2.3 Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; a

7.2.4 zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal.

7.3 V případě existence práva Kupujícího od Smlouvy odstoupit dle čl. 7.1 Podmínek, má toto právo i Prodávající. Toto právo Prodávajícího trvá až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V případě odstoupení Prodávajícího od Smlouvy dle tohoto článku je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu Zboží bez zbytečného odkladu bezhotovostně na bankovní účet Kupujícího.

7.4 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 7.1 Podmínek se Smlouva od počátku ruší a Kupující je povinen Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Zboží vrátit. Náklady spojené s vrácením Zboží v případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy nese Kupující, a to i v tom případě, kdy Zboží pro jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím standardní poštovní služby. Kupující odpovídá Prodávajícímu za veškeré jím způsobené poškození zboží a snížení jeho hodnoty.

7.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 Podmínek budou peněžní prostředky vráceny Prodávajícím Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení Kupujícího od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byly Prodávajícím přijaty. Kupující je povinen Prodávajícímu sdělit číslo svého bankovního účtu, pokud nebude možné peněžní prostředky vrátit postupem v předchozí větě. V případě souhlasu Kupujícího může Prodávající vrátit peněžní prostředky i jiným způsobem. Podmínkou vrácení peněžních prostředků je prokázání o odeslání Zboží (ohledně něhož bylo odstoupeno od Smlouvy) Kupujícím.

7.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny Zboží.

7.7 Přílohou Podmínek je vzorový formulář, který může být použit Kupujícím k odstoupení od Smlouvy dle čl. 7.1 Podmínek. Odstoupení od Smlouvy musí Kupující doručit na adresu sídla Prodávajícího nebo na e-mail: podpora@snuggs.cz.

 1. Vedlejší ustanovení

8.1 Kupující bere na vědomí, že softwarové programy tvořící Obchod jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že se nebude účastnit jakékoli aktivity, která by dovolila jemu nebo třetí straně protiprávně užít nebo zasáhnout do práva Prodávajícího řádně užívat dané počítačové programy.

8.2 Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za provoz datové sítě Kupujícího, veřejné datové sítě, provoz hardwaru Kupujícího, stavu jeho softwaru a možnou škodu na technickém vybavení Kupujícího způsobeném třetí stranou.

8.3 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění, kdy kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním Spotřebitelského zákona.

8.5 Informace o elektronické evidenci tržeb a s tím spojené povinnosti Prodávajícího jsou Kupujícímu k dispozici na internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informacepro-zakazniky.

 1. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a ukládání cookies

9.1 Veškeré potřebné informace o ochraně osobních údajů (včetně obchodních sdělení a Cookies) ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou dostupné zde https://getsnuggs.com (odkaz na webu).

 1. Rozhodné právo a řešení sporů

10.1 Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2 Veškeré spory související se Smlouvou budou řešeny příslušným soudem České republiky.

10.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je možné rovněž použít on-line platformu dostupnou na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.4 Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1 Kupující souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu.

11.2 Smlouva včetně Podmínek bude archivována Prodávajícím v elektronické podobě a nebude veřejně přístupná.

11.3 Kontakt na Prodávajícího je: podpora@snuggs.cz, telefon: +420 608 179 879, adresa: Běhounská 5/18, 602 00 Brno.

11.3 Podmínky nabývají účinnosti dne 16.1.2019

V Praze dne 16.1.2019